சோதனை கருவி

டேலியன் சோதனை நிலையம்
கடினத்தன்மை சோதனை
சத்தம் மற்றும் அதிர்வு சோதனை
அழுத்தம் கேஜ்
PT சோதனை
ஷென்யாங் சோதனை நிலையம்
ஷிஜியாசுவாங் சோதனை நிலையம்
ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர்
வெப்பநிலை சோதனை
மீயொலி குறைபாடு கண்டறிதல்
XRF ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர்
3டி ஸ்கேனர்