சோதனை கருவி

டேலியன் சோதனை நிலையம்
கடினத்தன்மை சோதனை
சத்தம் மற்றும் அதிர்வு சோதனை
பிரஷர் கேஜ்
பி.டி சோதனை 
ஷென்யாங் சோதனை நிலையம்
ஷிஜியாஜுவாங் சோதனை நிலை
ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர்
வெப்பநிலை சோதனை
மீயொலி குறைபாடு கண்டறிதல்
எக்ஸ்ஆர்எஃப் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர்
3D ஸ்கேனர்